202206.14
Off
0

SUBVENCIONS MUNICIPIS REPTE DEMOGRÀFIC

by

El passat 3 d’agost de 2021, el Consell de Ministres va aprovar un Programa de subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic, Real Decret 691/2021, de 3 d’agost, publicat en el B.O.E. número 185 de 4 d’agost de 2021, que es va instrumentalitzar mitjançant l’aprovació de…

202206.14
Off
0

FONS NEXT GENERATION

by

El passat 5 d’octubre de 2021, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret 853/2021 pel que es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que es va instrumentalitzar mitjançant l’aprovació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, publicat al DOGC…

202206.10
Off
0

LÍNIA AVALS

by

El Butlletí Oficial de l’Estat, del dia 11 de maig, ha publicat l’Acord del Consell de Ministres que estableix les característiques del primer tram de la Línia d’Avals a empreses i autònoms, per import de fins a 5.000 milions d’euros, que forma part de les mesures incloses en el Pla Nacional de resposta a les…

202206.10
Off
0

CONSELLERS SOCIETAT LIMITADA

by

En virtut de la Resolució de 28 de març de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, publicada al Boletí Oficial de l’Estat el dia 19 d’abril de 2022, es confirma la possibilitat de regular estatutàriament en les societats limitades el nomenament de consellers a través d’un sistema de representació proporcional….

202206.10
Off
0

PROTECCIÓ CONSUMIDORS VULNERABLES

El passat 1 de març, es va publicar la Llei 4/2022, de 20 de febrer, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica (la “Llei 4/2022”), que modifica diferent normativa sectorial, amb l’objectiu d’oferir una major seguretat jurídica als denominats consumidors vulnerables. El concepte de consumidor vulnerable no es…

202206.10
Off
0

LLOGUER

by

El BOE del 8 d’abril publica la Sentencia 37/2022, de 10 de març de 2022, per la que s’estima parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular contra varis preceptes de la Llei catalana 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. Com ja…

202206.10
Off
0

CELEBRACIO JUNTES TELEMATICAMENT

Arran de la pandèmia provocada pel virus COVID-19, va sorgir la necessitat d’adoptar diferents mesures que permetessin pal·liar, entre altres, els efectes provocats per la restricció de moviments. En l’àmbit societari, aquestes mesures que es van plasmar en el Reial decret llei 8/2020 del 17 de març, posteriorment modificat pel Reial decret llei 11/2020 de…