202207.07
Off
0

El passat 23 de febrer de 2022 la Comissió Europea va presentar una Proposta de Directiva sobre la Diligència Deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat, que té per objecte fomentar un comportament empresarial sostenible i responsable al llarg de les cadenes de subministrament mundials, tenint en compte criteris socials, mediambientals, i de drets humans. La Proposta exigeix a determinades empreses l’establiment de mecanismes de prevenció, i disseny de remeis, dels possibles impactes sobre els drets humans i el medi ambient que poden ser provocats per les seves pròpies empreses, o per les seves filials.

L’article 2 de la Proposta, relatiu a l’àmbit d’aplicació, estableix l’obligatorietat d’aplicació de la Directiva a les següents empreses:

⇒ CONSTITUÏDES A LA UNIÓ EUROPEA:

→ En empreses que no actuïn en sectors considerats de risc, sempre que tinguin més de 500 empleats, amb una facturació neta mundial superior a 150M€. (grup 1)

→ En canvi, per empreses actuants en sectors de risc, hauran de tenir més de 250 empleats, amb una facturació neta mundial superior a 40M€, dels quals almenys el 50% es produeixi en sectors identificats “d’alt impacte/risc”. (grup 2)

⇒ CONSTITUÏDES EN UN TERCER ESTAT:

→ Facturació neta en la UE superior a 150M€. (grup 1)

→ Facturació neta en la UE superior a 40M€, dels quals almenys el 50% es produeixi en sectors identificats “d’alt impacte/risc”. (grup 2)

A aquests efectes, es consideren sectors d’alt impacte, entre d’altres, els següents: tèxtil, agrícola, pesquer, alimentari, hidrocarbur… (tant la producció com la seva comercialització)

La Proposta estableix com s’espera que els administradors i els directius de les empreses contribueixen el deure de la diligència corporativa, fent-los responsables de l’establiment i de la supervisió efectiva dels processos, i mesures de diligència deguda.

Així mateix la Proposta de Directiva preveu l’obligació per a les empreses d’adoptar un pla d’acció per al canvi climàtic, que asseguri que el seu model de negoci és compatible amb la transició cap a una economia sostenible i amb el límit del escalfament global de 1,5ºC de conformitat amb l’Acord de París.

Les empreses respondran civilment en cas d’incompliment de les seves obligacions, quan es produeixi un impacte advers que no s’hagués identificat ni previst, i que provoqui danys. No seran responsables les empreses que, en les relacions amb els seus socis comercials directes, incloguin garanties contractuals per a evitar un efecte advers en la cadena de valor.

L’import de les sancions que estableixin els Estats Membres s’hauran de determinar tenint en compte la facturació de l’empresa. Aquestes sancions són proporcionades, dissuasives i es faran públiques.

La Proposta es presentarà al Parlament Europeu i al Consell per a la seva adopció, i es preveu que el text s’aprovi l’any 2023. De complir-se aquestes previsions, el termini de transposició de la Directiva a l’Ordenament Jurídic dels Estats membres serà el següent:

⇒ Dos anys des de l’aprovació, és a dir, en 2025, per al grup 1:·

• Empreses constituïdes en la UE amb més de 500 empleats, i una facturació mundial neta superior a 150M€.·

• Empreses constituïdes en un tercer estat amb una facturació neta en la UE superior a 150M€.

⇒ Quatre anys des de l’aprovació, és a dir, en 2027, per al grup 2:·

• Empreses constituïdes en la UE amb més de 250 empleats, i una facturació mundial neta superior a 40M€.·

• Empreses constituïdes en un tercer estat amb una facturació neta en la UE superior a 40M€