202009.30
Off
0

El passat dia 29 de setembre es va acordar la pròrroga de vigència dels ERTO motivats pel context sanitari i socioeconòmic derivat del SARS-CoV-2.

 A continuació, exposem les mesures adoptades més rellevants:

 1. Expedients per causa de força major.

Es prorrogaran, fins a 31 de gener de 2021, tots els ERTOS de força major que es varen tramitar a causa del Real Decreto 463/2020 pel que es declarava l’estat d’alarma.

 1. Expedients de causes objectives (ETOP)

 La vigència del règim dels expedients ETOP vinculats directament a la COVID-19, segons el Real Decreto-Ley 8/2020, queda prorrogada fins a 31 de gener de 2021.

 1. Els anomenats ERTO rebrot i els expedients justificats per limitacions o impediment del desenvolupament normal de l’activitat.

 Les empreses i entitats de qualsevol sector d’activitat podran instruir expedients de suspensió que estiguin fonamentats d’acord amb les noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades, a partir d’1 d’octubre de 2020, per autoritats sanitàries espanyoles o estrangeres que comportin l’impediment de l’activitat.

Les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social seran, segons el volum de plantilla a data de 29 de febrer de 2020, del 100% en empreses de menys de 50 persones treballadores i del 90% en empreses de més de 50 persones treballadores.

Les empreses i entitats de qualsevol sector d’activitat podran instruir expedients que estiguin fonamentats d’acord amb les limitacions del desenvolupament de l’activitat, en virtut de les decisions de les autoritats espanyoles que s’hagin pres a partir del dia 1 de setembre de 2020, i podran aplicar, segons el volum de plantilla a 29 de febrer de 2020, per a cada centre de treball afectat de suspensió les següents exoneracions en la quota empresarial de seguretat social:

 • Empreses amb menys de 50 persones treballadores podran exonerar:
  • 100% el mes d’octubre de 2020
  • 90% el mes de novembre de 2020
  • 85% el mes de desembre de 2020
  • 80% el mes de gener de 2021
 • Empreses amb més de 50 persones treballadores podran exonerar:
  • 90% el mes d’octubre de 2020
  • 80% el mes de novembre de 2020
  • 75% el mes de desembre de 2020
  • 70% el mes de gener de 2021
 1. Expedients d’empreses que pertanyen a sectors amb una elevada de taxa de cobertura per expedients de regulació d’ocupació i reduïda taxa de recuperació.

Les empreses que pertanyen a sectors, segons els CNAE de l’annex primer, amb una reduïda taxa de recuperació i una elevada cobertura per ERTO podran accedir a les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social seran, segons el volum de plantilla a data de 29 de febrer de 2020, del 85% en empreses de menys de 50 persones treballadores i del 75% en empreses de més de 50 persones treballadores.

Tanmateix, hi podran accedir les empreses que la seva activitat econòmica depengui majoritària i directament de les empreses abans esmenades. Aquestes empreses hauran d’acreditar que el 50% de la facturació de l’exercici fiscal de 2019 es corresponia amb les empreses dels sectors referenciats pel CNAE indicat a l’annex primer de la norma.

 1. Aspectes comuns als expedients.

 En el cas d’expedients de força major prorrogats i expedients ETOP ja iniciats, s’haurà de remetre una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions abans del 20 d’octubre de 2020.

 1. Clàusula de manteniment de l’ocupació.

 Totes les empreses que s’acullin a les exoneracions de quota empresarial de seguretat social renovaran el seu compromís de manteniment de l’ocupació per a 6 mesos més, de no acollir-se s’estarà al compromís i termini dels 6 mesos anteriors.

Les empreses que tinguin situat el seu domicili social a un paradís fiscal no podran acollir-se a les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social.

 1. Repartiment de dividends.

 Les empreses que s’hagin acollit a alguna de les modalitats o tipus d’expedients de regulació temporal d’ocupació derivats directament a causa del SARS-CoV-2 no podran, en tant que no retornin les exoneracions practicades, fer repartiment de dividends que corresponguin als exercicis fiscals en els quals hagin tingut vigència aquests expedients.

 1. Règim de protecció de les persones treballadores. 
 • Les exempcions practicades en la cotització no tindran cap efecte per a les persones treballadores.
 • La suspensió dels contractes temporals comportarà la seva pròrroga segons el còmput del període de suspensió.
 • La força major i les causes ETOP no poden justificar l’extinció de contracte ni l’acomiadament.
 • No es podran realitzar hores extraordinàries.
 • No es podrà realitzar noves externalitzacions ni contractacions excepte en els casos que es pugui justificar per causes objectives i prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores.

Es prorroga, fins a 31 de desembre de 2020, el règim establert per a les persones treballadores amb contracte de treball fix discontinu que es va establir al Real Decreto-Ley 8/2020.

Les persones afectades per aquests expedients percebran el 70% de la base reguladora de la prestació d’atur en proporció a la seva afectació en el cas de reducció de jornada. La percepció de la prestació d’atur computarà, a partir del 30 de setembre de 2020, a efectes de consumir el període màxim de percepció de la prestació, excepte que les persones perceptores siguin acomiadades o s’acabi el contracte temporal durant l’any 2021.