PUBLICO2

El grup de dret públic està format per advocats amb una sòlida experiència i profunds coneixements tècnics a les àrees de la seva pràctica professional.

Prestem serveis tant a clients privats com a administracions públiques, que inclouen l’assessorament consultiu i preventiu, així com la direcció contenciosa, en les diferents branques del dret administratiu i concursal.

La nostra especialització inclou les següents àrees de dret:

 • Defensa en procediments administratius i contenciós administratius davant els Tribunals de Justícia
 • Negociació i execució de contractes administratius
 • Ajudes i subvencions
 • Autoritzacions i llicencies
 • Concessions d’ús del domini públic i serveis públics
 • Expropiació forçosa
 • Infraccions i sancions administratives
 • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
 • Dret constitucional
 • Protecció del medi ambient
 • Urbanisme: instruments d’ordenació urbanística i territorial i gestió; convenis urbanístics; implantació de projectes immobiliaris; autoritzacions i llicències; dictàmens en matèria urbanística i d’ordenació
 • Due diligence en les matèries relacionades
 • Assessorament a entitats del sector públic
 • Sectors regulats: farmacèutic, energètic, alimentari, telecomunicacions, transport, etc.