laboral

Els nostres professionals tenen dilatada experiència en la pràctica relacionada amb el dret del treball i de la seguretat social, tant des del punt de vista de l’assessorament com en la defensa del client en procediments judicials o d’inspeccions de treball i de seguretat social.

La pràctica inclou, entre altres, el següents serveis:

 • Contractes de treball (generals i especials)
 • Alta Direcció
 • Litigis laborals
 • Negociació col·lectiva
 • Acomiadaments i processos de reestructuració
 • Inspeccions de treball
 • Seguretat Social
 • Prevenció de riscos laborals
 • Auditoria laboral i de seguretat social
 • Polítiques i protocols de conducta
 • Sistemes retributius, plans de pensions i de previsió social